Sluit

Ons kleinste drukwerk in een paperstorm

###Glansrijke overwinning

Topprestaties gebundeld in
bekroond fotoboek

logo
T (0184) 614 011
E info@tuijtel.com

Privacy

Grafisch Bedrijf Tuijtel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tuijtel conformeert zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook datatransport en dataopslag gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tuijtel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Grafisch Bedrijf Tuijtel BV, 0184 - 614 011,
contactpersoon / functionaris gegevensbescherming:
Martin Bakker en/of Jörgen de Ruijter

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tuijtel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Uw bedrijfsnaam en adres;
 • Uw naam en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken:
Tuijtel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres.
 • Analyse van de behoeften van onze relaties voor het ontwikkelen een aanbieden van nieuwe producten en diensten
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie.

Ten behoeve van eigen personeel / sollicitanten:
Tuijtel verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst. Hiervoor worden onder andere onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens gebruikt:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Behaalde diploma’s – certificaten;
 • Getekende geheimhoudingsverklaring;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Functioneringsverslagen;
 • Verzuimgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Sollicitatiedossier.

Grondslagen:

 • toestemming van de persoon / organisatie
 • noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren
 • noodzakelijk omdat wij dit wettelijk verplicht zijn
 • noodzakelijk om uw gerechtvaardigd belang te behartigen

Bewaartermijn:
Tuijtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen:Tuijtel gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw aangeleverde gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging:
Tuijtel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit te bekrachtigen zijn wij ISO 27001 gecertificeerd (Informatiebeveiliging). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Gebruik Social Mediakanalen:
Wanneer u met Tuijtel communiceert via Social Mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Tuijtel persoonlijke informatie over u ontvangt. Tuijtel gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Tuijtel , geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacy verklaringen van LinkedIn, Facebook en Twitter dan ook goed door.

Gebruik van cookies:
Cookies zijn stukjes informatie die een browser op de computer, tablet of telefoon zet. Dit gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Ook op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies weten niet wie u bent en uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen door het gebruik van cookies. Op basis van uw surfgedrag worden voorkeuren en interesses bijgehouden, voor meer gebruiksgemak en voor de functionaliteiten op de website. Cookies hebben verder geen invloed op de prestaties en veiligheid van uw systeem en worden alleen gebruikt als u vooraf impliciete toestemming heeft gegeven om ‘akkoord’ te gaan met ons cookiebeleid.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Functionele cookies (noodzakelijke cookies) gebruiken we voor een goede werking van de website. Hierdoor krijgt u snel de juiste informatie te zien wanneer u onze website bezoekt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
 • Analytische cookies zijn nodig om het bezoekgedrag te analyseren. Voor een groot deel doen we dit met behulp van Google Analytics. Zo worden bijvoorbeeld de gegevens opgeslagen van de browser die u gebruikt of de resolutie van uw beeldscherm, of met welk apparaat u de website bezoekt, of van welke URL u vandaan komt en welke pagina’s u bezoekt.
 • Tracking cookies volgen uw surfgedrag op onze website. Deze worden geplaatst door Google Analytics en Google Tag Manager. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht worden. Deze informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt bijvoorbeeld niet kenbaar gemaakt. Tuijtel heeft geen toegang en geen invloed op deze cookies. Ook hebben wij geen controle over hoe adverteerders mogelijk gebruik zouden kunnen maken van de cookies.

Door bovenstaande zijn wij verplicht om gebruikt te maken van een pop-up, waarbij wij u toestemming vragen voor het gebruik van bovenstaande cookies.

Uitschakelen en verwijderen van cookies:
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen in het privacy beleid:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 september 2020.

Grafisch Bedrijf Tuijtel BV
Postbus 18
3370 AA Hardinxveld-Giessendam
Industriestraat 10
3371 XD Hardinxveld-Giessendam
0184 - 614 011
info@tuijtel.com

NATUUR IN DE MAAK 2020

Dankzij uw bijdrage in Nederland Plus, krijgt het Essenbos in Nationaal Park de Biesbosch komende jaren weer vorm!

Privacy Disclaimer